8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Εργασίες

Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική Ανακοίνωση.

Η υποβολή Περιλήψεων Εργασιών έχει κλείσει.

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, στη διεύθυνση: lparissi@free-spirit.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

• Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman, 12 στιγμές, με μαύρα γράμματα, σε μονό  διάστημα.
• Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

1. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα (bold) γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.

2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το/α όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π., στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).

4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Σκοπός, υλικό & μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους. Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις.

5. Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

Οργάνωση - Γραμματεία


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ. 210 6048260, F. 210 6047457, E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr