Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στην επιστημονική εκδήλωση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής. Παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά προκειμένου να συνδράμετε το έργο μας σε ότι αφορά τη διασφάλιση ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Δεδομένα που απαιτούνται. Τα δεδομένα που αναγράφονται στη Φόρμα Συμμετοχής είναι το ονοματεπώνυμο, η επαγγελματική ιδιότητα (φορέας εργασίας, επωνυμία και διεύθυνση εργασίας, αριθμός μητρώου Ιατρικού Συλλόγου, αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος, κλπ), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, κλπ).
  • Σκοπός της επεξεργασίας. Είναι η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η άρτια εκτέλεση των γραμματειακών μας υποχρεώσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα Συνέδρια και τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις εν γένει, καθώς και η συγκατάθεση εκάστου συνέδρου, όπου αυτή απαιτείται.
  • Αποδέκτες των δεδομένων είναι η εταιρία FREE SPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της, ο επιστημονικός φορέας-διοργανωτής της επιστημονικής εκδήλωσης και οι αρμόδιες Δημόσιες αρχές.
  • Διατήρηση δεδομένων από την εταιρία FREE SPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της γίνεται σε έντυπα ή ψηφιακά αρχεία για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα.
  • Δικαιώματα Συνέδρων. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, είτε εγγράφως είτε με αίτηση που θα αποστείλει ηλεκτρονικά (info@free-spirit.gr), προκειμένου να ενημερωθεί, να διορθώσει τυχόν ανακριβή στοιχεία ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα.