12ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο

Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15.00. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster). Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου, alebesi@free-spirit.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Γι΄ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστημα
 • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
 • Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης.
 • Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το/α όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Πρώτα θα πρέπει να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως – π.χ. Παππά Μαρία.
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π.), γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
 • Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις και θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα.
 • Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές
 • Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου
 • Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr )

Βραβεύσεις Εργασιών

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς των εργασιών που θα βραβευθούν θα συμμετέχουν στο επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη Συνεδρία των Νέων Ερευνητών.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr