8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕΔΙΠ 2022

Εργασίες

Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, στη διεύθυνση: alebesi@free-spirit.gr

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο ως προφορικές ανακοινώσεις. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:


• Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις.

• Η περιλήψη της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική Γλώσσα και ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα.

• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης. π.χ.: Παπαδόπουλος Γεώργιος1, Ντοβίνου Ελένη2, 1 Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», 2 Α’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

• Η περιλήψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα.

• Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210-6048260, www.free-spirit.gr).

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή του.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr