15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Εργασίες

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑ01 ΑΑ01
ΠΑ02 ΑΑ02
ΠΑ03 ΑΑ03
ΠΑ04 ΑΑ04
ΠΑ05 ΑΑ05
ΠΑ06 ΑΑ06
ΠΑ07 ΑΑ07
ΠΑ08 ΑΑ08
ΠΑ09 ΑΑ09
ΠΑ10 ΑΑ10
ΠΑ11 ΑΑ11
ΠΑ12 ΑΑ12
ΠΑ13 ΑΑ13
ΠΑ14 ΑΑ14
ΠΑ15 ΑΑ15
ΠΑ16 ΑΑ16
  ΑΑ17
  ΑΑ18
  ΑΑ19
  AA20
  AA21
  AA22
  AA23

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή κρίσης εργασιών, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (με τη μορφή e-poster). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας Προφορικής Ανακοίνωσης σε e-poster.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.
 • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
 1. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
 2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το/α όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
 3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π., στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης,ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).
 4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα και η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις.
 5. Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέαυπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωσηπαραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr).
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2023. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.
 • Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
 1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες).
 2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή του.
 • Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου (alebesi@free-spirit.gr).

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δύο (2) καλύτερες εργασίες, μία εκ των προφορικών και μία εκ των αναρτημένων, θα παραλάβουν βραβεία διακεκριμένων εργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr